Belastingdienst

1. De naam van de instelling:

Stichting Basic Care Ghana

2. RSIN-nummer (voorheen fiscaal nummer):

8066.33.712

3. Contact gegevens:

zie Jaarverslag onder documentatie

4. Doelstelling van de Stichting

In de Statuten van de stichting staat het doel van de stichting als volgt omschreven: De stichting heeft ten doel: a. Het verlenen van financiële en materiële steun aan instellingen en particuliere initiatieven in Afrika, die beogen hulp te bieden aan mensen die niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van bestaande hulpverleningsstructuren. b. de stichting tracht dit doel onder andere te verwezenlijken door: Het geven van inlichtingen, verstrekken van informatie en al zodanige activiteiten te ontplooien die de betrokkenheid bij de verwezenlijking van het doel bij personen en instellingen doen toenemen.

Zie ook het Jaarverslag onder documentatie.

5. Het Beleidsplan:

De hulp die de stichting verleent omvat de steun aan de allerarmsten van de stad Tamale in Noord-Ghana, waar de Ghanese dokter David Abdulai gratis hulp verleent in de vorm van Sociale- en Medische zorg in twee klinieken en financiële hulp bij rampen, zoals mislukte oogsten en natuurrampen.

Het werk van de stichting

De stichting Basic Care Ghana faciliteert en financiert het werk van de in 2016 overleden dr. David Abdulai. Zijn werk wordt inmiddels voortgezet door zijn vrouw Mariama en enkele trouwe vrijwilligers. Verder voorziet de stichting de allerarmsten in Noord Ghana van in Nederland ingezamelde kleding.

Verwerving van de financiële middelen.

De stichting verwerft de financiële middelen door een aantal vaste donateurs, incidentele giften, lokale wervingsacties en door middel van de verspreiding van folders. Verder proberen de bestuursleden het werk van dokter David zo veel mogelijk onder de aandacht van familie, vrienden en bekenden te brengen.

Het beheer van het vermogen.

De aard van het werk van dokter David impliceert dat de stichting geen vermogen kan en wil opbouwen. Het beleid is om aan het begin van het boekjaar met een zo laag mogelijk saldo te beginnen. Zodra er voldoende saldo op de bankrekening van de stichting aanwezig is, wordt dit overgemaakt naar dokter David, rekening houdend met nog door de stichting te betalen onkosten.

Zie verder het Jaarverslag onder documentatie.

6. Beloningsbeleid

Statutair is vastgesteld dat bestuursleden geen beloning genieten voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten. Het bestuur is bevoegd aan een lid van het bestuur een vaste periodieke onkostenvergoeding toe te kennen.

7. Een verslag van de uitgeoefende besluiten

Een overzicht van de meest recente activiteiten is te vinden onder nieuws.
Zie tevens het Jaarverslag onder documentatie.

8. Financiële verantwoording

Zie het Jaarverslag onder documentatie.